Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woon- en leefkwaliteit

De gemeenteraad besliste op 31 maart 2022 om een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woon- en leefkwaliteit in te voeren en tijdelijk geen vergunningen meer af te leveren voor grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen.

Wat?

De beleidsmatig gewenste ontwikkeling woon- en leefkwaliteit is tijdens de looptijd van 5 april 2022 tot en met 1 april 2023 van toepassing op:

  • Het bouwen van meergezinswoningen.
  • Het slopen of verbouwen van bestaande woongebouwen met het oog op het creëren van
    meer woongelegenheden dan er reeds vergund werden.
  • Verkavelingen voor het (her-)verdelen van percelen in meerdere bebouwbare kavels.
  • Groepswoningbouwprojecten met aanleg van nieuwe wegenis.
  • Afwijkingsaanvragen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan vermeld in de voorschriften van reeds vergunde verkavelingen.
  • Functiewijzigingen met het oog op het creëren van meerdere woonentiteiten binnen één
    gebouw.

Waarom?

De focusnota van het Beleidsplan Ruimte zet in op twee beleidskaders: intelligente verdichting in de kernen en behoud van groen in open gebieden. Tijdens de verdere opmaak van het beleidsplan wordt er nagedacht over de plekken voor verdichting, ontdichting en de optimale locatie van type bebouwing en bewoning. 

Om een tijdelijke luwte te creëren en het kader voor ruimtelijk beleid in de vorm van stedenbouwkundige verordeningen verder uit te werken, voert het lokaal bestuur een tijdelijke BGO woon- en leefkwaliteit in voor grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen. Deze BGO kwam tot stand in overleg met de provincie Vlaams-Brabant en de GECORO en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 maart.

Gemeentelijke verordening woon- en leefkwaliteit

Om de principes van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling in een wettelijk kader vast te leggen, werkte de dienst omgeving aan de opmaak van een gemeentelijke verordening. Deze verordening werd door de gemeenteraad van 23 juni 2022 voorlopig vastgesteld, en ter advies voorgelegd aan de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Overheid en de GECORO. 

Openbaar onderzoek

De gemeentelijke verordening woon- en leefkwaliteit ligt van 5 september tot 5 oktober 2022 ter inzage in het gemeentehuis en is te raadplegen in de bijlagen. Bezwaren of opmerkingen kan je indienen per post aan Gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo of via e-mail naar omgeving@tremelo.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Bouwdienst