Aanpassing meerjarenplan: verder werken aan ambities in een evoluerende omgeving

Het meerjarenplan is een werkinstrument dat doorheen de legislatuur meermaals bijgestuurd wordt. In de aanpassing van het meerjarenplan houden we rekening met wijzigende omgevingsfactoren en werken we ambitieus verder aan de doelstellingen van het oorspronkelijke plan.

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werken we ambitieus verder aan de doelstellingen van het oorspronkelijk plan. Tegelijkertijd bewaken we onze organisatorische en financiële draagkracht in een voortdurend evoluerende omgeving.

Deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2021. Voorafgaand wordt de aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld op de raadscommissie Algemeen bestuur en financiën. 

Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025

We werken verder aan de realisatie van onze ambities geformuleerd in het meerjarenplan 'Tremelo troef!', we bewaken hierbij de organisatorische en financiële draagkracht van het lokaal bestuur in een voortdurend evoluerende omgeving.

De gemeenteraad keurde in december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Voorafgaand kregen ook de inwoners de kans om suggesties te doen bij de voorgestelde beleidsthema's. Relevante en haalbare ideeën uit het participatietraject werden vertaald in concrete acties. Dit resulteerde in een beleidsprogramma voor en door de burger.

Het meerjarenplan is ook een werkinstrument dat doorheen de legislatuur meermaals bijgestuurd wordt, inhoudelijk en financieel.

Zo moet het meerjarenplan minstens eens per jaar aangepast worden om de kredieten van het lopende budgetjaar te actualiseren, de kredieten van het volgende budgetjaar vast te stellen en het resultaat van de jaarrekening van het vorige boekjaar te verwerken. Dit is noodzakelijk om het financieel evenwicht van het meerjarenplan te kunnen beoordelen.

Ook inhoudelijk moeten we bijsturen om te kunnen inspelen op wijzigende omgevingsfactoren, nieuwe tendensen en opportuniteiten. De coronacrisis die ons al het tweede jaar op rij parten speelt en de impact ervan op onze normale werking is hier een mooi voorbeeld van. Ook de economische context wijzigt voortdurend, denken we maar aan de stijgende prijzen van gas en elektriciteit, met historisch hoge inflatiecijfers en loonindexeringen tot gevolg. Er zijn ook de financieringsuitdagingen waarop we moeten anticiperen zoals de pensioenen, de subsidiëring van de politie- en hulpverleningszone, allerlei investeringsnoden voor de instandhouding en verbetering van onze infrastructuur, maar ook nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, op het vlak van leefomgeving, klimaat, samenleving, …

In de aanpassing van het meerjarenplan houden we met deze evoluties rekening en stellen we de ramingen bij. Tegelijkertijd werken we ambitieus verder aan de geformuleerde doelstellingen van het oorspronkelijke plan.

Investeren in de toekomst

Onze regio krijgt te maken met extremere weersomstandigheden, dat ondervonden we deze zomer nog met de nooit eerder geziene wateroverlast in Limburg en Wallonië. Anderzijds spelen ook hitte en langere periodes van droogte ons meer parten. Tremelo zet sterk in op haar waterhuishouding en waterzuivering tegen de achtergrond van de Europese kaderrichtlijn Water, die de lidstaten oplegt tegen 2027 zowel de watervoorraad als de waterkwaliteit veilig te stellen. In deze legislatuur zijn er drie belangrijke gemengde weg- en rioleringswerken in uitvoering. Hiermee zullen we de zuiveringsgraad met zo'n 20% verhogen. Daarnaast worden ook middelen uitgetrokken voor de studie en voorbereiding van rioleringsprojecten die in de volgende legislatuur gerealiseerd zullen worden.

Op het vlak van mobiliteit investeren we in Hoppinpunten om alternatieve vervoerswijzen en openbaar vervoer te stimuleren en optimaal op mekaar af te stemmen. Ook voor de vertraging van verkeerstromen en het ontraden van verkeer in de kernen worden middelen uitgetrokken.

De planningsfase rond het project 'nieuw vrijetijdscentrum' is ook zo goed als afgerond. De grondverwervingen zijn achter de rug en de plannen werden gefinaliseerd met inbegrip van de parkinfrastructuur en de buitensportterreinen. Het volledige project werd ook budgettair vertaald in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Tot slot zijn we fier op het cohousingproject voor alleenstaande moeders dat in de steigers staat, omdat we ook willen inzetten op kwetsbare personen en gezinnen in onze samenleving.

Een dubbel financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet aan twee evenwichtsvoorwaarden voldoen. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet elk boekjaar groter of gelijk zijn aan nul, dit is het toestandsevenwicht. Daarbij moet de geraamde autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de planningsperiode (2025) groter of gelijk zijn aan nul, dit is het structureel evenwicht.

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatieresultaat (exploitatie-ontvangsten min exploitatie-uitgaven) en de aflossingen van leningen. De AFM geeft aan of het bestuur in staat is de leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking.

Een positieve AFM betekent dat er na de betaling van de aflossingen nog een saldo overblijft waarmee een deel van de investeringsuitgaven gefinancierd kan worden. Vandaar het begrip 'autofinancieringsmarge' of de marge, het overschot waarmee een deel van de investeringen vanuit de eigen middelen kan worden gefinancierd.

Ook na de tweede aanpassing van het meerjarenplan realiseren we het dubbel financieel evenwicht, en dit met betere cijfers dan vorig jaar. Over de volledige planningsperiode verbeterde de AFM met 4,6 miljoen euro door de combinatie van betere exploitatieresultaten in de verschillende planningsjaren en een verminderde nood aan externe financiering.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 december 2021
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Raadscommissie