Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Meerjarenplan 2020-2025: Tremelo troef!

De voorbije maanden werkte het nieuwe gemeentebestuur samen met experten en gemeentediensten aan de opmaak van de meerjarenbegroting. Het resultaat vertaalt zich in het ‘Meerjarenplan 2020-2025: Tremelo troef!’ dat donderdag 19 december door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Van partipatie naar actie

Tijdens een participatietraject kregen ook inwoners en bezoekers de kans om suggesties te geven bij de voorgestelde beleidsthema's.

Tijdens de Expo "Meerjarenplan 2020-2025: Tremelo troef!" ontdek je hoe relevante en haalbare ideeën uit het participatietraject werden vertaald in concrete acties. Deze expo loopt tot 18 januari 2020 in de inkomhal van het gemeentehuis. 


Koning fiets

Onze fietsambities zijn groot. Bij elke heraanleg van wegen krijgen tweewielers prioriteit. Bestaande fietspaden geven we de nodige zorg en onderhoud. Maar we kijken niet alleen naar de korte termijn. Samen werken we aan een duurzaam fietsbeleid. We brengen alternatieve routes in kaart, maken écht plaats door het uitwerken van rooilijnplannen en bouwen toekomstgericht een veilig fietsnetwerk uit.

De mobiliteitsknelpunten waarvan onze inwoners wakker liggen, inventariseren we en pakken we systematisch aan. We bieden echte oplossingen voor de verzuchtingen over bereikbaarheid en verkeersveiligheid door te zorgen voor veilige en vlotte verkeersstromen en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer.

Groen, groener, groenst

We gaan voor meer biodiversiteit in elke tuin, berm, straat, plein en dorpskern. We scheppen orde in onze ruimtelijke ordening en gaan zo bewuster om met onze openbare ruimte.

Met een hemelwaterplan, buffering en afvalwaterzuivering zorgen we voor een goede waterhuishouding en maken we onze gemeente waterrobuust.

De ambities van het Burgemeesterconvenant zijn groot: 40% CO2-reductie tegen 2030. Onze acties zijn dan ook talrijk: verledding openbaar verlichtingspark, energie-efficiënt beheer van eigen patrimonium, gemeentelijke premies en subsidies, bebossing, …

Zorgen voor elkaar

Niet alle Tremelonaars hebben het even gemakkelijk. We werken aan oplossingen om gezinnen die het moeilijk hebben beter te ondersteunen, om kinderarmoede aan te pakken, om senioren bij het sociale leven blijven te betrekken. Met de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal en het Huis van het Kind werken we drempels weg en zorgen we voor een snelle en vlotte toegang tot steun en hulpverlening. We zetten in op betaalbaar wonen en wonen op maat.

Iedereen kan mee

In een toegankelijke gemeente voelt niemand zich een uitzondering. Niet bij het binnenkomen van het gemeentehuis, niet bij deelname aan een evenement, … Universele toegankelijkheid realiseren is voor ons een uitdagende en belangrijke taak.

Kinderen aan de macht

De toekomst van onze gemeente rijdt vandaag rond op steps en skateboards. Met het Huis van het Kind zorgen we ervoor dat onze jongeren goed groot worden en ondersteunen we hun ouders. We creëren plaatsen om rond te hangen en te spelen. Kortom, we maken werk van een jeugd- en kindvriendelijke gemeente.

Volop vrije tijd

Tremelo is een woondorp. Een plaats om van te genieten. Daarom organiseren we een toegankelijk, uitnodigend en gevarieerd vrijetijdsaanbod afgestemd op onze inwoners: sport, spel, cultuur met een grote of kleine C, … we zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen.

Verenigt u

Tremelo houdt van zijn verenigingen. En dus willen we ze graag beter ondersteunen. Met de verdere uitbouw van de nodige infrastructuur, subsidiëring en het betrekken van onze verenigingen bij onze werking maken we ons verenigingsleven nog sterker.

Bruisende buurten

We ondersteunen buurtinitiatieven, verenigingen en scholen in hun gemeenschapsvormende activiteiten. Zo laten we buurten bruisen. Onze vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn de lijm in onze gemeenschap.

Maar we wonen, werken, wandelen en fietsen ook in onze buurten. Omdat veiligheid hier een basisvoorwaarde is, zetten we in de eerste plaats in op preventie.

Ondernemers welkom

Winkels, handelaars, ondernemers, … ze vormen het kloppend hart van onze gemeente en zorgen voor meer leven en rijkdom in onze wijken. We stimuleren de korte keten en brengen beleving in onze winkelkernen. De drempels richting ondernemerschap moeten omlaag.

Iedereen beslist

Democratie houdt niet op bij het inkleuren van een bolletje op een stemformulier. De stem van de burger is altijd belangrijk voor ons. Afhankelijk van het thema en de doelgroep bekijken we waarover en op welke manier we inspraak organiseren.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 december 2019
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Troeven meerjarenplan 202-2025

Openingsuren en contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail


Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten:

  • Maak vooraf een afspraak.
  • Draag een mondmasker.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is.
  • Betaal elektronisch.