Verkoop bouwgrond (lot 4) voor vrijstaande eengezinswoning te Pijpelheide

NIET VERKOCHT - KOMT LATER TERUG TE KOOP

Te koop: bouwgrond voor vrijstaande eengezinswoning (lot 4), gelegen te Heist-op-den-Berg, Booischot, Pijpelheide, Schrieksesteenweg, kadastraal pre-geregistreerd als 6de afdeling Booischot, sectie D, nr. 973D - lot 4 van verkaveling met referentie 5.00/12014/421587.1 - 8a, 28ca, gelegen links van Schrieksesteenweg met huisnummer 148 te Pijpelheide - toekomstig adres: Schrieksesteenweg 146 B - instelprijs volgens raadsbesluit OCMW d.d. 25 juni 2020 (punt 5).

Info ruimtelijke ordening:

 • Woongebied met landelijk karakter - WgLk
 • Geen stedenbouwkundige vergunning - Gvg
 • Verkavelingsvergunning - Vv - nummer 5.00/12014/421587.1 d.d. 21 mei 2015
 • Geen dagvaarding of herstelvordering opgelegd - Gdv, Gmo
 • Op het perceel rust een voorkooprecht ('De Vlaamse Waterweg nv') - Vkr

Voorwaarden

De verkoop verloopt in 2 of per uitzondering 3 fases volgens het 'reglement: verkoop van onroerende goederen', zoals goedgekeurd door de Raad van het OCMW en de gemeenteraad van Tremelo in zitting van 25 juni 2020 (zie bijlagen).

Eerste fase

De eerste fase is volgens open biedingen: standaardformulier fase 1 (zie bijlagen).
De termijn van fase 1 start op 1 augustus 2020.

 • Start eerste fase: 1 augustus 2020
 • Afloop eerste fase: 30 oktober 2020 om 23.59 uur

Opgelet: indien het lokaal bestuur tevreden is met het hoogste bod, dan kan dit meteen aanvaard worden. In dat geval vindt er geen tweede fase van gesloten biedingen plaats.

Tweede fase

Indien er geen bod aanvaard is in de eerste fase, start de tweede fase met gesloten biedingen: standaardformulier fase 2 (zie bijlagen).
De termijn van fase 2 start op 8 november 2020.
Bij de start van deze fase wordt de nieuwe instelprijs (hoogste prijs bekomen via open biedingen + 3%) bekend gemaakt. Na afloop van fase 2 op 29 november 2020 om 23.59 uur wordt de datum en het uur van de publieke openingszitting bekend gemaakt via de website van Tremelo en Zimmo. Diegenen die een bieding hebben ingediend zullen ook schriftelijk verwittigd worden.

 • Start tweede fase: 8 november 2020
 • Afloop tweede fase: 29 november 2020
 • Publieke openingszitting: GEEN PUBLIEKE OPENINGSZITTING - geen biedingen ontvangen.

Publieke openingszitting

Na afloop van de publieke openingszitting is de koper bekend. Weigering van de verkoop is mogelijk mits een schadevergoeding van 15 procent van het uitgebrachte bod te betalen. De volgende bieder in rang wordt dan de koper.

De eerstvolgende dag na de openingszitting wordt de koper per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de aanvaarding van zijn eenzijdige aankoopbelofte. De notaris wordt gecontacteerd, waarna een onderhandse overeenkomst wordt opgemaakt. Uiterlijk veertien dagen nadat de koper deze onderhandse overeenkomst ontvangen heeft, dient deze ondertekend te zijn door beide partijen. Indien de koper nalaat dit in orde te brengen, zonder geldige reden, dan wordt het aangenomen dat hij afziet van de verkoop en zal een schadevergoeding van 15 procent van het uitgebrachte bod aangerekend worden.

Derde fase (uitzonderingsfase)

De derde fase (extra bieding in geval van ex aequo van de hoogste, gesloten bieding) start per uitzondering indien het hoogste bod in fase 2 door meer dan één bieder werd ingediend. Enkel deze bieders krijgen dan opnieuw de kans om een bod te doen.

Kostprijs

 • FASE 1 - open biedingen

  INSTELPRIJS: 138.000 euro

          Start: 1 augustus 2020

          Afloop: 30 oktober 2020 om 23:59 uur

          Biedingen    

          GEEN BIEDINGEN ONTVANGEN  -  Hoogste bod:  € 0

 • FASE 2 - gesloten biedingen

  STARTPRIJS: 138.000 euro

          Start: 8 november 2020

          Afloop: 29 november 2020 om 23:59 uur

          Finaal bod: GEEN BIEDINGEN ONTVANGEN

Afhandeling

 • Start fase 1

  1 augustus 2020

 • Afloop fase 1

  30 oktober 2020 om 23:59 uur
 • Start fase 2

  8 november 2020

  Afloop fase 2

  29 november 2020 om 23.59 uur

  Publieke openingszitting

  Locatie: Gemeentehuis Tremelo -raadzaal - Veldonkstraat 1 - 3120 Tremelo

          Datum en uur: GEEN OPENINGSZITTING - geen biedingen

Meer info

Grachten/overwelvingen

De bestaande grachten blijven behouden, uitgezonderd de overwelvingen voor opritten en deze moeten aangelegd worden conform de richtlijnen van de gemeente Heist-op-den-Berg. De nieuwe overwelvingen zijn dan ook op kosten van de eigenaar die het perceel wil bebouwen.

Aardgas

Er is aardgas voorzien langs de kant van de weg waar de kavels liggen.

TZI

De bouwheer (eigenaar) moet aansluiten op de TZI (tijdelijke zuiveringsinstallatie), tot wanneer de gemeente Heist-op-den-Berg een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt.

De TZI wordt pas geplaatst bij een eerst bouwaanvraag die wordt ingediend door de eigenaren van één de 6 loten van de verkaveling. De kosten voor de plaatsing van de TZI zijn ten laste van de verkavelaar, in dit geval het OCMW Tremelo. De kosten voor de aansluiting op het net, stroomverbruik en onderhoud gedurende 2 jaar vanaf de ingebruikname van de TZI zijn eveneens ten laste van de verkavelaar. Na afloop van de 2-jarige periode zullen de kosten voor stroom en onderhoud ten laste van Pidpa zijn. De kosten voor het buiten dienst stellen van de TZI door Pidpa en het aansluiten op de riolering van de vuilvracht zullen ten laste van de kopers van de kavels zijn.

Er is in de verkavelingsakte een erfdienstbaarheid voor de TZI voorzien. Deze erfdienstbaarheid zal telkens overgenomen worden in de verschillende verkoopakten.

Opname in verkoopakte

Verplichte vermelding in verkoopakte als bijzondere voorwaarde of als aandachtspunt voor de koper:

"Het achterliggende resterende perceelsgedeelte (lot 7) wordt vanwege de bestemming in agrarisch gebied volgens het vastgestelde gewestplan, effectief uit de verkaveling gesloten. Het gedeelte dient in zijn geheel bewaard te blijven. De strook mag niet als tuinstrook bij de voorliggende kavels aangewend worden. In geen geval mag een ingesloten erf ontstaan."

De erfdienstbaarheid TZI zal telkens overgenomen worden in de verschillende verkoopakten.

Kosten koper

De kosten voor de verkoopakte zijn ten laste van de koper.

De kosten voor het buiten dienst stellen van de TZI door Pidpa en het aansluiten op de riolering van de vuilvracht zullen ten laste van de kopers van de kavels zijn. Dit enkel wanneer de gemeente Heist-op-den-Berg een gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen in de Schrieksesteenweg.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Verkoop onroerende goederen

 • bouwgrond vrijstaande eengezinswoning (lot 4) Pijpelheide