naar top
Gemeente Tremelo

Vergunning uitbaten verhuurdienst voertuigen met bestuurder

Wil je voertuigen met bestuurder verhuren

 • voor het bezoldigd vervoer van personen
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, bestuurder inbegrepen?

Dan heb je een exploitatievergunning nodig. De vergunningsaanvraag van uitbaters en kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeenten.

Om de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van verhuurdiensten over een vergunning beschikken. Voorbeelden van dergelijke verhuurdiensten zijn: voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contracten hebben met reisbureaus, ...

Voorwaarden

Wanneer je een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst wilt verkrijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor verhuurdiensten voertuigen met bestuurder).
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Hoe aanvragen

 • Uitbaters en kandidaat-uitbaters moeten hun vergunning aanvragen bij de gemeente. Je moet hiervoor de nodige documenten voorleggen. Het aanvraagformulier kan je downloaden via onderstaande link.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Kostprijs

Er wordt door de gemeente een jaarlijkse belasting geïnd van 250 euro (+ indexering) per voertuig opgenomen in de vergunning. Dit is een verplichte belasting.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Wat meebrengen

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
 • VVB