Retributie op opruimen van sluikstorten

Sluikafval kost de gemeente jaarlijks handenvol geld en wordt dan ook streng aangepakt door middel van een retributie op het weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen.

Wanneer er een sluikstort ontdekt wordt, proberen we te achterhalen wie de vermoedelijke dader is. Deze persoon wordt een retributie aangerekend voor het verwijderen en verwerken van het afval. Deze retributie is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en door de persoon die gestort of verbrand heeft.

Let wel, het betreft hier geen boete. De retributie op sluikstorten werd in het leven geroepen om de opruimingskosten te verhalen op de vervuiler.  Naast deze retributie krijgt de overtreder ook nog een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd die kan oplopen tot 350 euro.

Voor wie

De retributie is verschuldigd:

  • door iedere persoon, die afvalstoffen achterlaat, opslaat, verbrandt of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van 23 februari 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (met latere wijzigingen), met het uniform politiereglement van de politiezone BRT en de bepalingen van het veldwetboek

  • of in geval geen verantwoordelijke sluikstorter kan worden aangeduid, iedere eigenaar van een perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten, opgeslagen, verbrand of gestort op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van 23 februari 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (met latere wijzigingen), met het uniform politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of met andere wettelijke bepalingen betreffende het aanbieden, opslaan en storten, e.d. van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Kostprijs

  • 1 euro per kilometer transport voor het ophalen en afvoeren van de afvalstoffen
  • 40 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het sluikstort wordt ingezet;
  • 45 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, …), inclusief chauffeur;
  • 0,40 euro per kg opgeruimde afvalstoffen, in zoverre het geen afval betreft waarvoor een bijkomende verwerking noodzakelijk is. In desbetreffend geval worden ook de werkelijke kosten van deze verwerking doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel.

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of ingezamelde kilogram en/of begonnen kilometer.

Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente of de burgemeester wordt het factuurbedrag van deze derde doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
Morgen gesloten