15. Bolloheide

De Bolloheide is een circa 13 ha groot gebied dat voornamelijk bestaat uit heide en bos. Struikheide zowel als dopheide komt in het gebied voor, naast enkele andere zeldzame plantensoorten zoals rankende helmbloem, buntgras, groot heksenkruid, kleine maagdenpalm, heidespurrie en klein tasjeskruid, ln feite is het hele gebied slechts een relict van een stuit duinenrij die zich uitstrekte van Bonheiden tot Aarschot.

Het is tevens een van de laatste stukjes Brabantse Kempen, Om het gebied tegen verkaveling te beschermen, werd het gerangschikt als landschapsmonument. Dat alleen baat echter niet om het gebied te vrijwaren, er zijn ook beheerswerken nodig om de bebossing door o,a. de vele zaailingen van dennen tegen te gaan. Nu reeds zijn sommige zeldzame plantensoorten verdwenen of bedreigd, zoals de stekelbrem en de bosbes. Daarom kocht de gemeente de Bolloheide aan en gaf ze voor 30 jaar in pacht aan Natuurpunt vzw.

Het is de bedoeling dat door de beheerswerken niet alleen een mooiere heide ontstaat, maar ook dat verdwenen plantensoorten er weer zouden groeien. De Bolloheide werd op 7 maart 2001 erkend als natuurreservaat. Een gedeelte is omheind omwille van het begrazingsproject met Ouessant schapen.

Ruimere beschrijving van de Bolloheide

De Bolloheide is een uniek en vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Aarschot uitstrekte. Geologisch maakt ze nog deel uit van het 'Land van Keerbergen', grenzend aan het 'Het Land van Heist' (Hazebergen).

De stuifzandrug langs de Dijle en de Demer is grotendeels bebost met grove den en voor het overgrote deel verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen bovendien her en der verspreid. Toch blijft één en ander zeer de moeite waard!

Heide domineert

Vandaag neemt een open heideachtige begroeiing nog de grootste oppervlakte van Bolloheide in beslag, samen met een aantal min of meer gesloten bestanden met grove den, Naast de dominante struikheide, kenmerkend voor droge, voedselarme en zure grond, vindt men sporadisch ook meer grazige, heischrale situaties, veelal voedselarme graslandjes.

Het zuidoostelijke deel van het gebied is vochtiger dan de rest en werd doortrokken met greppels, Hier groeit samen met struikheide ook de gewone dopheide en vinden we een natte depressie met pijpenstrootje.

Arme grond, rijke vegetatie

Over het hele gebied komen opvallend veel 'vliegdennen' of  'winddennen'- zaailingen van de grove den - voor. De meest beboste zones zijn resten van het oude aangeplante bestand van grove den en hebben een struiklaag van bijna uitsluitend Amerikaanse vogelkers en krentenboompje.

Opmerkelijk is een uitbundige plaats van de rankende helmbloem in het noorden van het gebied, algemeen als een zeldzame soort aangewezen, maar in de Brabantse Kempen soms voorkomend aan de rand van de oude dennenbossen. 

Minder voor de hand liggend is de aanwezigheid van groot heksenkruid en kleine maagdenpalm - beide soorten horen thuis in een rijker bostype.

Toegankelijkheid: vrij toegankelijk.

Het begrazingsblok is bereikbaar via verschillende poortjes. Honden moeten aan de leiband. Voor een bezoek aan Bolloheide vertrek je best aan de kerk van Grootlo, waar parkeergelegenheid is.

Meer info

Meer informatie vind je ook op de websites van Natuurpunt en Natuurpunt Tremelo.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Toerisme

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 44
fax
016 53 56 85
e-mail
Morgen gesloten
  • Bolloheide