Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

De gemeente kan ervoor kiezen om bepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang onder te brengen in een autonoom gemeentebedrijf, of afgekort AGB.

Door haar eigenheid kan een AGB deze taken flexibeler en vaak ook financieel voordeliger uitvoeren.

Een autonoom gemeentebedrijf is eigenlijk een verlengstuk van de gemeente (de gemeente is de enige aandeelhouder) maar heeft wel een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bestuursorganen, een eigen vermogen, en kan zelfstandig overeenkomsten afsluiten. 

Tegelijk is het personeel van het AGB ook overheidspersoneel, valt het AGB onder de wet op de overheidsopdrachten en moet het zich ook houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en openbaarheid van bestuur.

De gemeente sluit elke legislatuur met het AGB een beheersovereenkomst af waarin de doelstellingen en taken van het AGB omschreven worden, evenals de wijze waarop het AGB werkt en de wederzijdse rechten en verplichtingen. Over de uitvoering van deze overeenkomst moet de raad van bestuur van het AGB jaarlijks rapporteren. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt de verzelfstandiging geëvalueerd.

Het AGB doet alleen beleidsuitvoerende taken, de gemeente bepaalt het beleid.

Meer informatie over autonome gemeentebedrijven vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Het autonoom gemeentebedrijf van Tremelo

Het AGB Tremelo, opgericht in 2003, beheert en exploiteert de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur: het zwembad, de turnhallen en de tennisinfrastructuur.

De beheersovereenkomst kan altijd uitgebreid worden met nieuwe infrastructuur die de gemeente opricht of in exploitatie krijgt.

De raad van bestuur van het AGB stelt de tariefreglementen inzake de gebruiksvergoedingen voor deze infrastructuur vast, na goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan opteren om voor bepaalde toegangsgelden een prijssubsidie aan het AGB te betalen, om de tarieven voor de gebruiker laagdrempelig te houden, dit in functie van haar beleidsprioriteiten.

Bestuursorganen

Het AGB Tremelo heeft twee bestuursorganen: de raad van bestuur en het directiecomité.

  • De raad van bestuur is identiek aan de gemeenteraad. De huidige voorzitter is Bertrand Eraly.
  • Het directiecomité bestaat uit dezelfde leden als het college. Diane Willems is voorzitter van het directiecomité.

Openbaarheid van bestuur

Oprichtingsakte, vigerende statuten en beheersovereenkomst: zie bijlagen

Beleidsrapporten: Meerjarenplan, aanpassing Meerjarenplan en Jaarrekeningen

Notulen: Besluitenlijst Raad van bestuur

Inzage van de notulen en besluiten van de bestuursorganen van het AGB is mogelijk binnen de grenzen van de wetgeving openbaarheid van bestuur en op de zetel van het AGB na afspraak.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Financiële dienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 32
fax
016 53 49 03
e-mail