Beleidsplan Ruimte zet in op kernversterking en open ruimte

De ruimte in Tremelo gebruiken we allemaal. We wonen er, we rijden erdoor op weg naar het werk of in onze vrije tijd. Onze kinderen gaan er naar school en we brengen er heel wat vrije tijd door. We gaan er winkelen, maken gebruik van de parkings en wandelen door de stukjes natuur. We zijn fier op onze toeristische trekpleisters.

Het is in belang van ons allemaal om te investeren in een kwalitatieve en aangename omgeving. Dit bepaalt ons mentaal en fysiek welzijn.

Het landelijk en groen karakter zijn belangrijke kernkwaliteiten die we als gemeente hoog in het vaandel dragen en willen veilig stellen, hiervoor moeten we blijven investeren in een kwalitatief ruimtelijk beleid. Met ons beleidsplan ruimte maken we als gemeente duidelijk rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden en waar we naartoe willen werken op lange termijn.

Van structuurplan naar beleidsplan

Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities op vlak ruimtelijke ordening, omgeving, huisvesting en mobiliteit. Het Beleidsplan Ruimte omvat een duurzame ruimtelijke visie voor de gemeente die minstens 20 jaar mee kan.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen:

  • 2021 Start verkenningsfase en opmaak focusnota - in kaart brengen sterktes en knelpunten van Tremelo
  • 2022 Conceptnota - bepalen van de krachtlijnen van het nieuwe Beleidsplan Ruimte
  • 2023 (Voor)ontwerp - eerste ontwerp van het Beleidsplan Ruimte
  • 2024 Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte 

Focusnota zet in op kernversterking en behoud open ruimte

Tijdens de verkenningsfase werden de sterktes en knelpunten van Tremelo in kaart gebracht. Dit gebeurde via een uitgebreid participatietraject met de verschillende belanghebbenden. Na een brede burgerbevraging werden standpunten en suggesties verder uitgediept tijdens workshops met gemeentepersoneel, raadsleden, adviesraden en GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Dit traject resulteerde in een focusnota die inzet op twee beleidskaders: intelligente verdichting in de kernen en behoud van groen in open gebieden. Tijdens de verdere opmaak van het beleidsplan wordt er nagedacht over de plekken voor verdichting, ontdichting en de optimale locatie van type bebouwing en bewoning. 

Gemeentelijke verordening als instrument tegen versnippering

Om een tijdelijke luwte te creëren en het kader voor ruimtelijk beleid in de vorm van stedenbouwkundige verordeningen verder uit te werken, wil het lokaal bestuur inzetten op een tijdelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) woon- en leefkwaliteit voor grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen. Deze BGO kwam tot stand in overleg met de provincie Vlaams-Brabant en de GECORO en werd vastgesteld door de gemeenteraad op 31 maart 2022

De conceptnota, een eerste formele stap in de goede richting

Ondertussen werkten we verder aan de opmaak van een conceptnota, een eerste formele stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte. Deze nota geeft bondig onze ambities weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Deze ambities rond wonen, kernen, open ruimte, mobiliteit en klimaat werden opnieuw afgetoetst. Zo gingen we samen verder aan de slag om het beleidsplan vorm te geven. 

De conceptnota kan je raadplegen in de bijlagen.

Het voorontwerp

De conceptnota werd verder uitgebouwd naar het voorontwerp. De strategische visie werd op punt gezet en de twee beleidskaders en actieplannen werden uitgewerkt. Ook in deze fase werd participatie gebruikt om de visie af te toetsen.

Aan de opmaak van het voorontwerp gingen al verschillende onderzoeken vooraf, al dan niet afgerond, waarmee het beleidsplan ruimte gevoed kon worden: het hemelwaterplan, het gemeentelijk klimaatactieplan, het mobiliteitsplan, etc. Ook bovenlokale studies hielpen het voorontwerp te onderbouwen zoals onder meer de studies in het kader van de vervoerregio. De vele beschikbare en nog relevante onderzoeken en beleidsdocumenten werden gescand op hun ruimtelijke uitspraken in het informele vooronderzoek alsook een aantal kwantitatieve gegevens. Deze analyses waren reeds gericht op de twee thema’s waarrond beleidskaders werden uitgewerkt: “kernversterking” en “open ruimte”.

Het beleidsplan ruimte legt onze langetermijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vast in de strategische visie, die vooruitkijkt tot 2040. In de beleidskaders worden de ruimtelijke keuzes voor de middellange termijn (12 jaar) concreter benoemd.

De actieplannen beschrijven wat de gemeente concreet wil ondernemen rond de twee beleidskaders “open ruimte” en “kernversterking”. Ze bevatten mogelijke instrumenten die de gemeente kan uitwerken om de visie van het beleidsplan in praktijk om te zetten.

Een eerste versie van het voorontwerp werd ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarop volgde een adviesronde aan andere overheidsinstanties en aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, en het ontwerp-Beleidsplan ruimte werd opgemaakt. De voorlopige vaststelling van het ontwerp-Beleidsplan ruimte door de gemeenteraad gebeurde op 28 maart 2024.

Plan-MER als versterking voor beleidsplan ruimte

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Om een integrale aanpak neer te zetten gebeurt de opmaak van het plan-MER (strategisch-MER) parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte. Beide procedures zijn met elkaar gelinkt, en het plan-MER geeft op regelmatige tijdstippen feedback aan het Beleidsplan Ruimte in opmaak. Op die manier ontstaat er een coördinatie tussen de strategische visie, de beleidskaders en de effectenbeoordeling en komen we tot een kwaliteitsvoller Beleidsplan Ruimte.

Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Een eerste stap was de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd werden. De kennisgevingsnota kan je raadplegen in de bijlagen.

Daarna werd parallel aan de opmaak van het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte gewerkt aan de opmaak van het plan-MER. Het plan-MER werd op regelmatige basis teruggekoppeld naar het Beleidsplan om dit bij te sturen. Het ontwerp plan-MER werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2024.

Dit ontwerp plan-MER gaat gelijktijdig met het ontwerp-Beleidsplan Ruimte in openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek

Voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Tremelo en het bijhorend plan-MER wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 april 2024 tot 29 juni 2024.

De ontwerpplannen kan je in het gemeentehuis inkijken bij de dienst omgeving (maak vooraf een afspraak) of raadplegen in de bijlagen.

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo, via e-mail naar omgeving@tremelo.be of via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Wil je meer weten over het Beleidsplan Ruimte Tremelo? Kom dan naar de infomarkt op zondag 5 mei van 12u tot 16u op het festivalterrein van ‘Damiaan Beweegt’ aan het Damiaanmuseum in Tremelo (Pater Damiaanstraat 37). Tijdens de infomarkt kan je kennismaken met het beleidsplan en kan je terecht met jouw vragen.

Veelgestelde vragen over het Beleidsplan Ruimte

Meer info over het participatietraject

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Omgeving

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20 (elke werkdag behalve woensdag, van 9u tot 12u)
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten