Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen die niet in bosverband staan

Vooraleer je aan de slag kan met het indienen van je aanvraag dien je zeker ten zijn dat de te rooien hoogstammen geen deel uitmaken van een bos.  Zie ook de folder hieronder.

De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1. Eventuele vrijstellingen zijn te vinden in het ‘vrijstellingsbesluit’, het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is van 16 juli 2010.

De gemeente Tremelo heeft sinds 1989 een gemeentelijke verordening betreffende het kappen van bomen.  Deze verordening is strenger dan het vrijstellingsbesluit en is daarbij van toepassing.  Lees ook steeds je verkavelingsvoorschriften na, indien jou woning gelegen is in een verkaveling.

Wanneer de te rooien bomen onder de vergunningsplicht vallen dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tremelo.  Hieraan is een retributie verbonden van 60 Euro.  Deze is te voldoen op straffe van volledigheid.

Hoe stel ik mijn dossier samen?

Vooraleer in te loggen in het omgevingsloket maakt u een afdruk van het juiste normenboek en maakt onderstaande documenten klaar ter voorbereiding.  Het betreft een digitale omgevingsvergunning zonder architect.

1 - U maakt een situeringsplan met vermelding van de kadastrale gegevens (bijlage A1) (de kadastrale gegevens vindt u in de aankoopakte van het goed of op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing, bijvoorbeeld 2de afdeling, sectie C, nr. 123b2)

2 - het formulier ‘terreinaanlegwerken’ voegt u toe (bijlage B20).  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

3 - plannen en documenten voor de stedenbouwkundige handelingen (bijlage 27).  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

4 - inplantingsplan getekend met:

o duidelijke maatvoering

o schaalvermelding

o noordpijl

o aanduiding van genomen foto’s (minimum 3) met kijkrichting

o duidelijke afmetingen van de constructie en afstanden tot de perceelsgrens

o alle verhardingen en constructies op het perceel en de breedte van de inrit ter hoogte van de rooilijn

o alle perceelsafsluitingen (aard + hoogte)

5 - grondplannen van de bestaande toestand en de nieuwe toestand

6 - minimum 3 duidelijke genummerde kleurenfoto’s van het perceel

7 - alle tekeningen op schaal getekend met schaalvermelding

8 - op elke pagina:

o naam

o bouwplaats

o handtekening

9 - indien van toepassing bijlagen m.b.t. optionele rubrieken (bijlagen in het groen)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact