Inbuizing van grachten

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt op sommige plaatsen verdroging en op andere plaatsen overstroming, omdat hierdoor de infiltratie van water naar de bodem tegengewerkt wordt. Om deze reden is het dan ook verboden om nog baangrachten te dempen, te overwelven of in te buizen. Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen.

Toch kan het soms noodzakelijk zijn om een deel van een baangracht te overwelven, namelijk om toegang te krijgen tot een bepaald perceel. Dit is echter vergunningsplichtig en er zijn voorwaarden aan verbonden. Zo mag de overwelving maximaal 5 meter breed zijn en kan er maar één overwelving per perceel toegelaten worden. Van de voorwaarden kan alleen om uitzonderlijke redenen en mits motivatie van de aanvrager worden afgeweken.

Hoe aanvragen

De vergunning moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Technische Uitvoeringsdienst

adres
Geetsvondelstraat 73120 Tremelo
tel.
016 52 54 90
fax
016 53 45 97
e-mail
Vandaag gesloten