Sorteerverplichtingen voor bedrijfsafval

Als bedrijf sta je zelf in voor de inzameling en verwerking van bedrijfsafvalstoffen. Sinds 1 juni 2012 trad het VLAREMA in werking, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Met materiaalkringlopen wordt bedoeld: 'het geheel van opeenvolgende handelingen doorheen de hele levenscyclus, vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het moment dat ze terugkeren naar de natuur onder de vorm van afvalstoffen'. De kernboodschap is: sluit de materiaalkringlopen, zorg ervoor dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijk milieu-impact over hun ganse levenscyclus. Met andere woorden: probeer zoveel mogelijk afval te vermijden en daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren.


Wat verandert er door het in werking treden van de VLAREMA?

Veel blijft bij het oude. Wel ben je vanaf 1 juli 2013 verplicht om ook pmd-afval apart in te zamelen en als afvalstoffenproducent een contract of te sluiten met een afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval. In dit contract worden alle afvalstoffen die in jouw bedrijf ontstaan, inclusief hun inzamelwijze, opgenomen.

Beter sorteren doe je door meer soorten afval aan de bron te scheiden zodat die apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties, hoe makkelijker de recyclage en de verwerking.

Volgende bedrijfsafvalstoffen moet je scheiden en apart voor inzameling aanbieden:

 • Papier- en kartonafval
 • Glasafval
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • Afval van gebruikte plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • Afgewerkte olie
 • Afvalbanden
 • Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • Asbestcementhoudende afvalstoffen
 • Groenafval
 • Textielafval
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Houtafval
 • Metaalafval
 • Afvallandbouwfolies
 • Afgedankte batterijen en accu's
 • pmd-afval (vanaf 1 juli 2013)

Inzameling in gemengde containers is voortaan verboden voor het afval uit de lijst hierboven. In gemengde containers ‘besmetten' de verschillende soorten afval elkaar, wat dan weer leidt tot nieuwe verontreiniging, wat niet de bedoeling kan zijn.

Er zijn wel enkele uitzonderingen toegelaten, hout- en metaalafval is hiervan een voorbeeld. Deze mogen wel samen in de gemengde container omdat het sorteren van hout- en metaalsoorten technisch mogelijk is zonder kwaliteitsverlies door onderlinge besmetting.

Bovendien zijn afvalproducenten voortaan verplicht een afvalstoffenregister bij te houden, waarin gegevens zoals de hoeveelheid afval, de aard en de samenstelling ervan, de vervoerdata, de gegevens van de inzamelaar, de verwerkingswijze... worden opgenomen. Hoe dit afvalstoffenregister eruit ziet mag u zelf bepalen. Dit register wordt minstens één maal per maand aangevuld.

Als KMO of als zelfstandige ben je nog altijd welkom op het containerpark met:

 • huishoudelijke afvalstoffen: ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
 • met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen.
 • Afval mag te voet, per (brom)fiets, moto, auto (met aanhangwagen), bestelwagen (met of zonder reclame of logo, max. 6m lang, max. 4m3 afval) aangevoerd worden. Bestelwagens langer dan 6 meter, tractors, vracht- en kiepwagens worden niet toegelaten op het containerpark.

KMO's en zelfstandigen kunnen met volgende afvalstoffen NIET terecht op het containerpark:

Bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, zijn niet toegelaten.
Of duidelijker:
- een tuinaannemer die snoeihout aanbrengt, wordt geweigerd, ook al is hij vergezeld van de eigenaar van de tuin (bedrijfsafvalstof).
- een tuinaannemer die papier en karton, glas en PMD van de normale werking van zijn/haar gezin aanbrengt, wordt toegelaten (huishoudelijke afvalstoffen).
- een uitbater van een frituur die frituurolie aanbrengt, wordt geweigerd (bedrijfsafvalstof).
- een bezoeker die wekelijks 1 bestelwagen papier/karton aanvoert, wordt niet toegelaten (niet vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstof wegens te grote hoeveelheid om afkomstig te zijn van de normale werking van een particuliere huishouding).

Meer info

Meer informatie over selectieve inzameling vind je in de brochure: Selectieve inzameling bij bedrijven.

Neem ook eens een kijkje op:

www.ovam.be
www.fostplus.be 
www.mikkmo.bewww.ecowerf.be

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
 • Bedrijfsafval sorteren