Openbaarheid van bestuur

In België is de openbaarheid van bestuur in 1993 vastgelegd in de Grondwet, meer bepaald in artikel 32: ‘Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.’
Het Vlaams decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur regelt het inzagerecht van de bevolking, onder meer op het niveau van de gemeenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.


Actieve openbaarheid

Bij actieve openbaarheid neemt het bestuur zelf initiatieven om informatie te geven over het gemeentelijk beleid. Voorbeelden van deze actieve openbaarheid zijn o.a. infobrochure "Info Tremelo", website, huis-aan-huisberichten, aanplakkingen, enz. Ook brieven, informatievergaderingen, info aan het loket of via de telefoon vallen hieronder.

Passieve openbaarheid

Bij de passieve openbaarheid moet het initiatief niet van de overheid komen, maar van jou. Dit betekent dat je als burger kan vragen om bepaalde bestuursdocumenten te zien en dat je de gemeente om uitleg kan vragen. 
Zo kun je bijvoorbeeld vragen om de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, reglementen en verordeningen, enz. in te kijken. 
Veel van die documenten vind je ook terug op onze website. Voor documenten die niet op de website staan, moet je een schriftelijke aanvraag doen per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. 

In je aanvraag vermeld je duidelijk:
• je naam en correspondentieadres
• de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten waarover het gaat en de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.
De beslissing tot openbaarmaking valt onder de bevoegdheid van de algemeen directeur, je richt jouw schriftelijk verzoek tot hem:
Algemeen directeur, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo – e-mail: algemeendirecteur@tremelo.be

Je moet duidelijk omschrijven over welke documenten het gaat. De aanvraag mag niet onredelijk zijn en niet te algemeen geformuleerd. Indien dit het geval is, zal de algemeen directeur vragen om jouw aanvraag te herformuleren.
Van al deze aanvragen wordt een register bijgehouden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Communicatiedienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 50
fax
016 52 54 09
e-mail