Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde recreatie - fase 2

Achtergrond

Het RUP ‘Zonevreemde recreatie Tremelo - fase 2’ moet een planologische oplossing bieden voor acht zonevreemd gelegen en historisch gegroeide recreatieve activiteiten. Het betreft hier voornamelijk de bestendiging van de huidige activiteit. Per deelplan wordt eveneens onderzocht welke de randvoorwaarden zijn voor toekomstige ontwikkelingen of instandhouding van de recreatieve activiteiten op de sites.

Timing en procesverloop van het RUP

Hieronder worden kort de verschillende ondernomen en nog te ondernemen stappen in het RUP-proces toegelicht en verduidelijkt. De documenten waarnaar wordt verwezen en die beschikbaar zijn op de website zijn ook analoog aanwezig in het gemeentehuis en kunnen op de bouwdienst worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst.

1. Start- en procesnota
Alvorens de eigenlijke procedure wordt opgestart moet er veel voorbereidend werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden. Het opmaken van de start- en procesnota is de eerste taak van het planteam in het proces.

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening). De procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het gepland wordt en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aangepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op de deze website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld. Zowel de startnota als de meest recente versie van de procesnota kunnen onderaan deze pagina worden geraadpleegd en gedownload.

2. Eerste advies- en participatieronde
Reeds in een vroeg stadium van het proces worden een aantal participatiemomenten georganiseerd om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Deze participatiemomenten hebben tot doel om geïnteresseerde burgers inzicht te verschaffen in de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de reikwijdte van het plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop. Deze worden beschreven in een startnota en een procesnota (zie vorig punt).

Een eerste inspraakronde werd georganiseerd van 10 oktober 2017 tot en met 8 december 2017. Deze eerste inspraakronde bleef beperkt tot een kennisgeving van de start- en procesnota, en de mogelijkheid tot het geven van input op deze documenten. Er werd geen afzonderlijk infomoment georganiseerd. Gelijklopend werden er adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van deze eerste inspraakronde werd verwerkt in de scopingnota.

In navolging van de eerste inspraakronde en in samenspraak met het Departement Omgeving, besloot de gemeente eind 2017 om nog een tweede (extra) inspraakronde te organiseren. Met deze tweede raadpleging kregen de inwoners van Tremelo en/of andere belanghebbenden extra tijd en kansen om zich te informeren over de verschillende deelplannen, evenals om te participeren. De tweede inspraakronde werd georganiseerd van 5 februari 2018 tot en met 5 april 2018. Tijdens deze tweede inspraakronde werd op 22 februari 2018 een infomoment georganiseerd op het gemeentehuis. Het verslag van dit infomoment kan onderaan deze pagina worden geraadpleegd en gedownload. De adviesinstanties werden niet opnieuw geconsulteerd omdat er geen wijzigingen werden doorgevoerd aan de start- en procesnota. Het resultaat van deze tweede inspraakronde werd eveneens verwerkt in de scopingnota.

3. Scopingnota
De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. De scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met de resultaten uit de raadpleging van de startnota (adviesronde en eerste inspraak/participatiemoment). De scopingnota bevat daarom (minimaal) dezelfde onderdelen en hoofdzakelijk dezelfde inhoud als de startnota, maar werd op sommige plaatsen aangepast en/of aangevuld in navolging van de adviezen en inspraakreacties die werden ontvangen over de startnota. De eerste versie van de scopingnota werd afgewerkt in februari 2019 en kan hieronder worden geraadpleegd en gedownload. Omwille van de bestandsgrootte werd de scopingnota opgesplitst in vier delen:
- Deel I: algemeen deel
- Deel II: deelplannen 1 tot 4
- Deel III: deelplannen 5 tot 7
- Deel IV: bijlagen
Deze vier delen vormen samen de scopingnota van dit RUP en moeten dus samen worden gelezen/geïnterpreteerd. De scopingnota kan eventueel nog worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het RUP-proces. In dat geval zal de nieuwste versie steeds ter beschikking worden gesteld op deze webpagina.

4. Voorontwerp RUP
Na de opmaak van de scopingnota wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota’s worden steeds op deze webpagina gepubliceerd.

5. Ontwerp RUP en openbaar onderzoek
Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald in de regelgeving. Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. Dit resulteert uiteindelijk in het ontwerp RUP.

Vervolgens wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp RUP. De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad.

6. Definitief RUP en definitieve vaststelling
Indien nodig wordt het ontwerp RUP aangepast of bijgestuurd. Ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de GECORO.

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

  • Vennepark