Melding voor het plaatsen van een afdak/aanbouw/veranda aan de achtergevel

Vooraleer je aan de slag kan met het indienen van je aanvraag dien je zeker ten zijn dat de aanvraag wel degelijk meldingsplichtig is en er geen medewerking van een architect vereist is.

De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1. en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Lees ook steeds je verkavelingsvoorschriften na, indien jou woning gelegen is in een verkaveling.  De melding dient steeds te gebeuren binnen de bouwzone (verkavelingsplan).

Voor een melding is een retributie verschuldigd van 50 Euro.  Deze is te voldoen op straffe van ontvankelijkheid.

Hoe stel ik mijn dossier samen?

Vooraleer in te loggen in het omgevingsloket maakt u een afdruk van het juiste normenboek en maakt onderstaande documenten klaar ter voorbereiding.  Het betreft een digitale melding zonder architect.

1 - U maakt een situeringsplan met vermelding van de kadastrale gegevens (bijlage A1) (de kadastrale gegevens vindt u in de aankoopakte van het goed of op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing, bijvoorbeeld 2de afdeling, sectie C, nr. 123b2)

2 - het formulier ‘melding bijgebouwen aan de woning’ voegt u toe (bijlage B38).  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

3 - plannen en documenten voor de stedenbouwkundige handelingen (bijlage 27).  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

4 - inplantingsplan getekend met:

o duidelijke maatvoering

o schaalvermelding

o noordpijl

o aanduiding van genomen foto’s (minimum 3) met kijkrichting

o duidelijke afmetingen van de constructie en afstanden tot de perceelsgrens

o alle verhardingen en constructies op het perceel en de breedte van de inrit ter hoogte van de rooilijn

o alle perceelsafsluitingen (aard + hoogte)

5 - grondplannen van de bestaande toestand en de nieuwe toestand

6 - gevelaanzichten van de bestaande en de nieuwe toestand met bijhorende materialenlijst

7 - minimum 3 duidelijke genummerde kleurenfoto’s van het perceel

8 - alle tekeningen op schaal getekend met schaalvermelding

9 - op elke pagina:

o naam

o bouwplaats

o handtekening

10 - indien van toepassing bijlagen m.b.t. optionele rubrieken (bijlagen in het groen)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact