Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad

De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1.

Lees ook steeds je verkavelingsvoorschriften na, indien jou woning gelegen is in een verkaveling. 

Voor een omgevingsvergunning is een retributie verschuldigd van minimaal 60 Euro.  Deze is te voldoen op straffe van volledigheid.  Wanneer blijkt dat de gewone procedure van toepassing is, zal tijdens het verloop van het dossier nog een bijkomend factuur gemaakt worden.

Hoe stel ik mijn dossier samen?

Vooraleer in te loggen in het omgevingsloket maakt u een afdruk van het juiste normenboek en maakt onderstaande documenten klaar ter voorbereiding. 

1 - U maakt een situeringsplan met vermelding van de kadastrale gegevens (bijlage A1) (de kadastrale gegevens vindt u in de aankoopakte van het goed of op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing, bijvoorbeeld 2de afdeling, sectie C, nr. 123b2)

2- U voegt het formulier 'Niet-overdekte lage constructies bij een gebouw' (bijlage B19) toe.  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

3 - plannen en documenten voor de stedenbouwkundige handelingen (bijlage 27).  Deze bijlage kan u onderaan deze pagina terugvinden.

4 - inplantingsplan getekend met:

o duidelijke maatvoering

o schaalvermelding

o noordpijl

o aanduiding van genomen foto’s (minimum 3) met kijkrichting

o duidelijke afmetingen van de constructie en afstanden tot de perceelsgrens

o alle verhardingen en constructies op het perceel en de breedte van de inrit ter hoogte van de rooilijn

o alle perceelsafsluitingen (aard + hoogte)

5 - grondplannen van de bestaande toestand en de nieuwe toestand

6 - minimum 2 doorsneden

7 - minimum 3 duidelijke genummerde kleurenfoto’s van het perceel

8 - alle tekeningen op schaal getekend met schaalvermelding

9 - op elke pagina:

o naam

o bouwplaats

o handtekening

9 - indien van toepassing bijlagen m.b.t. optionele rubrieken (bijlagen in het groen)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact