Samenleven met de bever

De beverpopulatie in Vlaanderen kent een positieve trend. Op sommige plaatsen komt de habitat van de bever echter in conflict met de habitat van de mens zoals landbouw, bewoning en natuurdoelen. Daarom werd de mogelijkheid gecreëerd om op conflictlocaties snel in te grijpen. Dit werd vastgelegd in het soortenbeschermingsprogramma. Dit programma bevat een algemene afwijking voor waterbeheerders die hen toelaat onder strikte voorwaarden in te grijpen om mogelijke economische schade te voorkomen in geval van wateroverlast. De waterbeheerders kunnen beverdammen verlagen of verwijderen. Daarnaast kunnen zij op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) waar nodig ook bevers vangen en verplaatsen.

Het soortenbeschermingsprogramma bevat een algemene afwijking voor de waterbeheerders

In Tremelo leeft er al gedurende enkel jaren een beverfamilie in de buurt van de Laak en Vijverbeek. Dit zijn twee onbevaarbare waterlopen van tweede categorie die staan onder het beheer van de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het gebied wordt door het ANB gezien als een conflictgebied en valt binnen de bepalingen van het soortenbeschermingsprogramma waardoor de dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant kan ingrijpen.

Wanneer het waterbufferbekken, dat zich ten zuiden van de Kruisstraat bevindt, door hevige regenval niet meer afdoende functioneert en het waterniveau in het gebied van de Vijverbeek te hoog komt te staan of dreigt te komen, worden een aantal van de beverdammen verlaagd of weggenomen, om het waterniveau te laten zakken. 

Samen met de gemeente Tremelo werkte de provincie een afsprakenkader uit om de bever op een evenwichtige manier te verzoenen met zijn omgeving. Volgens deze afspraken neemt de gemeente het beheer van de beverdammen op de westelijk tak van de Vijversbeek voor haar rekening, terwijl de provincie het beheer van de oostelijk tak van de Vijversbeek behartigt.

Deze afspraken maken snel en gepast ingrijpen mogelijk bij onmiddellijke dreiging van wateroverlast, of bij betrouwbare voorspellingen van zware regenval. Deze manier van werken respecteert de belangen van bever én burger. De dam wordt verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen. De werken gebeuren omzichtig zodat de toegang tot de beverburcht zeker onder water blijft.

Beverdammen op eigen initiatief verwijderen, is een daad van vandalisme

Helaas is het in het verleden regelmatig gebeurd dat inwoners op eigen initiatief beverdammen hebben vernield. Dit kan uiteraard niet, en wordt beschouwd als een opzettelijke daad van vandalisme. Indien het stijgende waterniveau de omliggende bewoning dreigt te beschadigen, mogen de inwoners op geen enkel moment het heft in eigen handen nemen. Inwoners kunnen de gemeente op de hoogte brengen van de situatie via het meldpunt op de gemeentelijke website of via de milieudienst.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Infoborden bevers