Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is 5 jaar geldig. 

Voorwaarden

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. 

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen je taxidienst uitbaten.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je bovenop je vergunning nog een aparte machtiging aan bij de stad/gemeente waar de standplaats gelegen is. In Tremelo zijn er momenteel geen taxistandplaatsen. 

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis enz.) stel je een schriftelijke overeenkomst op met de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 aaneensluitende uren.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing. 

Openbaar vervoertaxi (OV-taxi)

OV-taxi's kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (die in nu nog niet operationeel). De tarieven voor de OV-taxi's zullen binnen de vervoerregio's bepaald worden. 

Voertuigen

Ook de voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • De vergunning wordt alleen afgegeven aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft over een leasingovereenkomst. 
 • De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen. 
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende. 

Overgangsperiode

Vanaf 1 januari 2020 gelden bovenstaande regels voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe regelgeving en voorwaarden. 

Hoe aanvragen

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

Om een vergunning aan te vragen via Centaurus 2020 heb je de volgende (gedigitaliseerde) bestanden nodig om op te laden:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is (model 596.1). Om dit document aan te vragen kan je terecht bij de dienst bevolking of op het e-loket.  
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Bovendien heb je voor elk voertuig dat deel uitmaakt van je aanvraag de volgende documenten op te laden: 

 • kopie van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport (standplaatstaxi's en straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Kostprijs

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 350 euro per vergund voertuig.

Deze bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De aanpassing gebeurt door middel van de coëfficient die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. 

Afhandeling

 • Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail