Reglementen en formulieren verkoop onroerende goederen

In de loop van 2019 bieden gemeente en OCMW Tremelo verschillende onroerende goederen te koop aan. Het gaat vooral om bouwgronden, weilanden of woningen die buiten onze gemeente gelegen zijn. Elke verkoop zal conform het reglement voor verkoop van onroerende goederen gebeuren.

Regelgeving

Samenvatting verkoop onroerende goederen conform reglement:

 • Openbare verkoop in 2 fases (een 3de uitzonderingsfase indien gelijke biedingen in de 2de fase).
 • Bekendmaking op website, platform voor verkoop onroerende goederen en in weekblad 'Deze Week' (Streekkrant).
 • Fase 1 = open biedingen met een standaardformulier = termijn in principe 60 kalenderdagen (vanaf eerste dag na publicatie), tenzij de bevoegde raad besluit om hiervan af te wijken - einddatum en uur van de eerste fase wordt meegedeeld in de publicatie.
 • Hoogst geboden prijs wordt telkens bekendgemaakt op website en op platform voor verkoop van onroerende goederen (een lager bod wordt niet vermeld).
  Opgelet: Na afloop van de eerste fase, wordt het hoogste bod gepubliceerd op de website van lokaal bestuur Tremelo. Indien deze laatste tevreden is met het hoogste bod, kan dit meteen aanvaard worden. In dat geval vindt er geen tweede van gesloten bieding plaats.
 • Fase 2 = gesloten biedingen = start op 5de werkdag na afloop 1ste fase = termijn in principe 14 kalenderdagen, tenzij de bevoegde raad besluit om hiervan af te wijken = startprijs is hoogste bod uit fase 1, vermeerderd met 5% (tem 50.000 euro) 4% (> 50.000 tem 100.000 euro) 3% (> 100.000 tem 150.000 euro) 2% (> 150.000 euro) - percentage is afhankelijk van de instelprijs en niet van het hoogst bekomen bod in fase 1.
 • Na termijn van 14 kalenderdagen wordt de datum (en het uur) van de publieke zitting bekendgemaakt op de website en het online platform verkoop onroerende goederen. Personen die een gesloten bieding hebben ingediend, ontvangen een persoonlijk schrijven met melding van datum een uur opening bieding (publieke openingszitting).
 • Na start publieke zitting kan geen enkel bod meer worden ingediend. Biedingen die te laat binnenkomen worden onherroepelijk geweerd. Meteen na openen omslag wordt de geboden prijs bekendgemaakt (afgeroepen tijdens openingszitting). De identiteit van de bieder wordt niet bekendgemaakt.
 • Na opening wordt er een proces-verbaal opgemaakt
 • Diegene die het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt op de hoogte gesteld via aangetekende brief. De identiteit van de hoogste bieder wordt niet bekendgemaakt.
 • Indien diegene met het hoogste bod afziet van de aankoop, zal een schadevergoeding van 15% van het uitgebrachte bod aangerekend worden. In dit geval wordt de bieder met het 2de hoogste bod aanzien als de koper
 • Indien er geen enkel gesloten bod is binnengekomen, worden de open biedingen beoordeeld. Indien er onder de open biedingen meer dan één bod bestaat met gelijke prijs, dan geldt het bod met de oudste datum en uur van binnenkomst.
 • Fase 3 (uitzonderingsfase) = extra bieding in geval van ex aequo van de hoogste gesloten bieding = start indien het hoogste bod in fase 2 door meer dan één persoon werd ingediend. Enkel deze bieders krijgen opnieuw de kans om een bod te doen. Indien de 2 hoogste bieders aanwezig zijn op de openingszitting, wordt de zitting voor een uur geschorst en worden de 2 hoogste bieders uitgenodigd om opnieuw een gesloten bod uit te brengen dat geopend wordt in een nieuwe publieke zitting (een uur na de vorige). Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Indien één van de hoogste bieders niet aanwezig is tijdens de eerste openingszitting waarin een ex aequo werd vastgesteld, wordt de publieke zitting beëindigd. De hoogste bieders worden in dat geval per aangetekende brief uitgenodigd om opnieuw een bod te doen, dat geopend zal worden op een volgende vastgestelde publieke openingszitting. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt.
  Finaal wordt diegene met het hoogste bod aangetekend op de hoogte gesteld. Indien deze koper afziet van de verkoop, zal een schadevergoeding van 15% van het uitgebrachte bod worden aangerekend. De volgende in rang wordt dan de 'nieuwe' koper.
 • Administratieve procedure: Als de koper de dag na de publieke openingszitting aangetekend op de hoogte is gebracht van de aanvaarding van zijn eenzijdige aankoopbelofte, wordt de notaris gecontacteerd, waarna een onderhandse overeenkomst wordt opgemaakt. Uiterlijk 14 dagen nadat de koper deze onderhandse overeenkomst ontvangen heeft, dient hij deze ondertekend te hebben. Indien de koper nalaat dit in orde te brengen, zonder geldige reden, dan wordt aangenomen dat hij afziet van de verkoop en zal een schadevergoeding van 15 % van het uitgebrachte bod aangerekend worden.

Bod:     
iedereen mag een bod indienen, er worden geen rechten verworven door bieder, wel een rang binnen de rangverdeling. Het bod is bindend gedurende de volledige verkoopprocedure, open biedingen blijven dus gelden tijdens de periode van de gesloten biedingen.

Regelmatig en geldig bod:     
volledig en correct ingevuld en ondertekend met een bod dat minimum de instelprijs inhoudt (biedingen die hieraan niet voldoen, worden als ongeldig beschouwd).

Open biedingen:
bod via standaardformulier (zie bijlagen), volledig en correct ingevuld en ondertekend ingediend bij het OCMW Tremelo, open biedingen, Baalsebaan 289, 3128 Baal, zowel per afgifte, post of mail. Online kan dit formulier nog niet worden ingevuld

Gesloten biedingen:
bod via standaardformulier (zie bijlagen), volledig en correct ingevuld en ondertekend ingediend onder dubbel gesloten omslag (gesloten envelop in gesloten envelop), aangetekend of met ontvangstbewijs, aan OCMW Tremelo, gesloten biedingen, Baalsebaan 289, 3128 Baal (op achterzijde steeds identiteit verzender) - datum verzending of afgifte is belangrijk voor de geldigheid - bod moet toekomen voor de start van de openingszitting

Publieke openingszitting:
alle ontvangen biedingen worden geopend - iedereen mag aanwezig zijn (ook personen die geen bod hebben uitgebracht)

Meer info

Heb je nog vragen?
Contacteer dan Pascale Verbruggen, pascale.verbruggen@tremelo.be, 0473 80 57 80 op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Verkoop onroerende goederen

 • tekoop