Verwaarlozing

De gemeente bestrijdt actief verwaarlozing om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Zij gebruikt hiervoor de basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn. Bij verwaarlozing wordt de woning op een inventarislijst geplaatst om herstel aan te moedigen. Zonder respons leidt dit in Tremelo tot een heffing.

Woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen worden belast. De belasting bedraagt de eerste keer 2.000 euro en kan oplopen tot 10.000 euro. De exacte bedragen zijn terug te vinden in het heffingsreglement.

Een woning of gebouw dat is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, kan

eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en

gebouwen. Als een woning of gebouw zowel leegstaand als verwaarloosd kan beschouwd worden, is er dus een dubbele belasting mogelijk: leegstand en verwaarlozing.

Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit register, en niet is vrijgesteld van de belasting, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden. Er zijn wel vrijstellingsmogelijkheden. Meer info daarover kan je vinden in het reglement of je kan contact opnemen met de gemeentelijke registerbeheerder: woningkwaliteit@tremelo.be, 0496 25 85 28.

Een woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer ze ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Alle zakelijk gerechtigden worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tegen het voornemen om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, kan de zakelijk gerechtigde binnen een termijn van 30 dagen, beroep indienen bij de het college van burgemeester en schepenen. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Het beroepschrift moet:

  • ondertekend en gemotiveerd zijn;
  • met een beveiligde zending worden ingediend;
  • minimaal de volgende gegevens bevatten:
  1. a) de identiteit en het adres van de indiener;
  2. b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte;
  3. c) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het beroepschrift

betrekking heeft;

Eens opgenomen in het gemeentelijk register blijft een woning of een gebouw als verwaarloosd beschouwd tot het hersteld is of gesloopt is. Een gebouw of een woning wordt pas uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag 15 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een aangetekend schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.

Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping kan de zakelijk gerechtigde binnen een termijn van 30 dagen beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

Ben je eigenaar van een verwaarloosde woning of verwaarloosd gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij “verwaarlozing” en heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de registerbeheerder van de gemeente.

Contactgegevens registerbeheerder: woningkwaliteit@tremelo.be, 0496 25 85 28

Deze dienstverlening is een onderdeel van het intergemeentelijk woonproject ‘ , een samenwerking tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo en Begijnendijk, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Woonenergieloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0496 25 85 28
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten